Google+ Betingelser – Alloygator

Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1 - Generelt
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Alloygator´s leverancer til køber.

Alloygator
c/o: CEPELO A/S
Vandværksvej 10
9000 Aalborg
CVR: 35818332

2 - Aftalen
Der indgås en bindende aftale mellem Alloygator og køber ved købers afgivelse af elektronisk ordre ved tryk på ”bekræft bestilling”. Umiddelbart efter Alloygators modtagelse af ordren afsendes en ordrebekræftelse til køber med information om ordrens modtagelse og angivelse af ordrens indhold.

3 - Sprog
Aftaler kan indgås med Alloygator på dansk.

4 - Priser
Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser oplyses inklusive moms og andre gebyrer, som direkte kan henføres til varen. Leveringsomkostningerne indregnes ikke i denne pris, og denne omkostning tilkommer yderligere for Køber.

Der tages forbehold for prisstigninger uden for sælgers kontrol og trykfejl.

5 - Betaling
Ved betaling med faktura skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Alloygator’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Alloygator til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Ved betaling med VISA, Mastercard, JCB, American Express eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således. Betales med betalingskort vil pengene først blive trukket, når varen af afsendt.

6 - Produktinformation og -ændringer
Alloygator forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Alloygator før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Alloygator’s ejendom og må ikke videregives uden Alloygator’s skriftlige samtykke. Alloygator opretholder desuden samtlige immaterielle rettigheder til leverede designs m.v.

7 - Levering og forsendelse
Leveringsomkostningerne for levering i Danmark er:

  • Ved køb under DKK 499,00 = DKK 39,-
  • Ved køb over DKK 499,00 = Alloygator betaler leveringsomkostninger

Alle forsendelser, der foretages af Alloygator selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering anses for sket, når varen er i købers besiddelse. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke Alloygator ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når Alloygator melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

8 - Leveringstid
Leveringstiden forventes at være 1-3 hverdage.

Leveringstiden er fastsat af Alloygator efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Alloygator. Alloygator skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Medmindre andet er aftalt, skal leveringen af varen/tjenesteydelsen ske senest inden for 30 dage fra bestillingstidspunktet.

9 - Fortrydelsesret
Køber har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra den dag Køber har fået varen i hænde, eller hvis varen skal fremstilles eller tilpasses efter købers individuelle behov, fra den dag aftalen er indgået. 

Fra Køber har meddelt sin fortrydelse, har Køber 14 dage til at tilbagesende varen til  Alloygator. Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden forsendelsesvirksomhed. Omkostninger ved tilbagesendelse af varen til Alloygator påhviler Køber.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:

Alloygator
c/o: CEPELO A/S
Vandværksvej 10
9000 Aalborg

Ved modtagelse af de returnerede varer, vil Alloygator vurdere eventuel værdiforringelse, inden der foretages hel eller delvis tilbagebetaling af købesummen.

Tilbagebetalingen for varen vil ske snarest og senest 14 dage efter Alloygator har modtaget varen retur.

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som Køber har anvendt ved købet af den vare, der ønskes returneret.

10 - Mangler og reklamation
Købelovens regler vedrørende mangler er gældende.

Alloygator yder 24 måneders reklamationsret på alle varer. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber inden rimelig tid efter manglen er opdaget give Alloygator meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Alloygator’s valg vil mangler ved det solgte som udgangspunkt blive afhjulpet eller der ydes omlevering og køber kan i disse tilfælde ikke kræve pengene retur eller afslag i prisen.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Alloygator’s samtykke fratager Alloygator for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

11 - Ejendomsforbehold
Alloygator forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Alloygator på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Alloygator’s ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal Alloygator efter påkrav fra køber bekræfte dette.

12 - Ansvarsbegrænsning
For krav, som vedrører Alloygator’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

  • Alloygator's erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede ydelse/vare.
  • Alloygator's erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab.
  • Alloygator er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang.
  • Alloygator er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Alloygator er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

13 - Force majeure
Alloygator er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Alloygator’s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Alloygator samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter. 

14 - Produktansvar
For produktansvar hæfter Alloygator og/eller er Alloygator ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Alloygator, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Alloygator ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Alloygator sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

15 - Værneting
Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

AlloygatorAlloygatorAlloygatorAlloygatorAlloygator

Tilmeld vores nyhedsbrev